Styret 2017-2019

Magne Rudjord
Kenneth Varpe
Sissel Lillebostad
Hege Nyborg
Kristin Lindberg

Varamedlemmer
Esther Maria Bjørneboe
Elin Melberg
Ketil Nergaard

Vedtekter

§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond.
§ 2. Fondets grunnkapital er på 50.000
§ 3.Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere, på følgende områder:
a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i midlertidig lov av 8. juni 1979 om fotokopiering o.l. av vernede verk til bruk i undervisningsvirksomhet
b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie
c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet.
§ 4. Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer velges til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annethvert landsmøte. Det år det velges tre styremedlemmer, velges samtidig tre varamedlemmer, som velges for en periode på 4 år. Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret. Fondsstyret velger selv formann og nestformann for en funksjonstid på ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkludert formannen eller viseformannen er til stede. Det føres protokoll fra styrets møter. Utskrift av styreprotokoll sendes sentralstyret i NBK. Styremøter innkalles av formannen eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes sentralstyret i NBK til orientering.
Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets midler. Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til orientering. Formannen og et styremedlem tegner for fondet. Styret kan meddele prokura. NBKs sekretariat er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. Fondsstyret utarbeider retningslinjer for forvaltningen og fordelingen av fondets midler. Retningslinjene trer i kraft etter styrets vedtak, men fastsettes endelig av landsmøtet i NBK.Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner.
§5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål:
a) Utbetaling til billedkunstnere i form av stipendier og lignende.
b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner.
§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde i henhold til vedtekter og retningslinjer vedtatt på NBKs landsmøte. Den videre fordeling av stipendmidler til enkeltkunstnere eller til kunstneriske prosjekter foretas av Billedkunstnernes Stipendkomité og andre stipendkomiteer som utpekes av NBKs styre.
§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mars hvert år oversendes NBK, NBKs grunnorganisasjoner og Kulturdepartementet, samt til Billedkunst. NBK og departementet har også rett til innsyn i fondets korrespondanse og regnskap.
§ 8. Fondets vedtekter og retningslinjer skal godkjennes av Kulturdepartementet. Endringer av vedtektene og retningslinjene kan vedtas med 2/3 flertall på NBKs landsmøte og med godkjenning av departementet.

(Vedtatt på NBFO landsmøte 1984, og revidert 1986, 1988 og 1995

Retningslinjer for forvaltningen av Billedkunstnernes Vederlagsfond

1. Forvaltning av fondets midler

1.1 Fondets midler skal plasseres forsvarlig, med god sikkerhet og god forrentning. Det skal likevel tas hensyn til at midlene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være avsatt slik at de er tilgjengelige ved inntektssvikt i enkelte år.

1.2 Dersom en del av fondsmidlene avsettes på lengre sikt, til sikkerhet eller for senere års bruk, bør disse søkes plassert til særlig høy rente eller avkastning i bank eller verdipapirer eller med garanti fra finansinstitusjon. Det skal her også tas hensyn til sikkerheten.

1.3 Fondsmidler kan også i spesielle tilfelle plasseres i aksjer eller eierandeler i fast eiendom, selskap eller prosjekter som tjener billedkunstnernes interesser. Prosjektet bør være godkjent av eller ha støtte fra NBK. I disse tilfelle kan midlene plasseres til lavere rente eller lavere krav til sikkerhet.

Bruk av fondsmidlene

Punkt 2 i retningslinjer for forvaltning av midler:

2.1 Fondsstyret avsetter midler til følgende fire områder, og fastsetter for hvert år størrelsen av det beløp som skal anvendes for hvert område:

a) Tilskudd til drift av NBK

b) Stipend

c) Administrasjonsutgifter

d) Støtte til NBKs grunnorganisasjoner

Ved avsetingene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til andre tiltak til beste for norske billedkunstnere etter søknad direkte til fondsstyret.

2.2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på grunnlag av NBKs sentralstyres budsjettforslag, før NBKs budsjettmøte vedtar det endelige budsjett. Fondet kan i driftsåret gi tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det.

2.3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom NBK og NBKs stipendkomiteer. Det enkelte stipend skal kunne søkes av alle billedkunstnere uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Et større stipend på kr 225.000 i 1999 som indeksreguleres, skal bære Rune Brynestads navn. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene.

2.4 Administrasjonsutgifter Styret honoreres etter statens satser for komitéarbeid. Regnskaps- og sekretariatsarbeid som utføres av NBKs sekretariat honoreres etter timesatser som avtales mellom fondsstyret og NBK. Honoraret betales særskilt etter regning, og inkluderes ikke i fondets generelle tilskudd til NBK.

2.5 Fondsmidlertil andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fondsstyret på grunnlag av søknader. Midlene skal anvendes til tiltak som bedrer kunstnernes kår, anseelse i samfunnet eller er investeringer i fremtidige inntektsmuligheter. Tiltakene bør være tverrfaglige og landsomfattende. Støtte kan bare søkes av grunnorganisasjoner.

Det gis ikke støtte til tradisjonell formidling gjennom utstillinger og lignende eller til tiltak eller prosjekt hvor offentlig støtte er den naturlige form. Dette innebærer at det ikke kan søkes supplerende støtte til tiltak som delvis er offentlig støttet, med mindre den offentlige støtte er saklig avgrenset og tilleggsstøtten gjelder selvstendige områder hvor de ovenstående forutsetninger er tilfredsstilt.

contakt bttn blck

 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14